คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคณะ
คณะเกษตรและชีวภาพ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์นมแพะ ตาลโตนด ปลาร้า และผักปลอดสารพิษ เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 78 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 6 ก.ย. 2561
ประชุมคณะอำนวยการ คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มจษ. ณ ห้องประชุมมานิจชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี วันที่ 27 ส.ค. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น ก4 คณะเกษตรและชีวภาพ วันที่ 15 ส.ค. 2561