คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคณะ
ประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร เรื่องการสังเคราะห์สมรรถนะของนักศึกษา มรภ.จันทรเกษม วันที่ 5 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเกษตรและชีวภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน (U-school mentoring) วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมีโรงเรียนวัดฝาง โรงเรียนบ้านท่าไม้ และโรงเรียนวัดนางลือ เป็นโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ มรภ.จันทรเกษม ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและ เทคโนโลยีระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย วันที่ 30 พ.ค. 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.พระนครศรีอยุธยา