คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคณะ
ต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี พร้อมร่วมชมนิทรรศการโครงการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 18 ต.ค. 2561
คณะเกษตรและชีวภาพ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์นมแพะ ตาลโตนด ปลาร้า และผักปลอดสารพิษ เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 78 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 6 ก.ย. 2561
ประชุมคณะอำนวยการ คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มจษ. ณ ห้องประชุมมานิจชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี วันที่ 27 ส.ค. 2561