คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคณะ
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย อาจารย์ ดร.หฤษฎ์ นิ่มรักษา วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น1 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มจษ. ร่วมกับสำนักเลขาพระราชวัง วันที่ 6 มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมมานิจชุมสาย สนอ. ชั้น 4
กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจความต้องการของโรงเรียนบ้านท่าไม้ โรงเรียนวัดนางลือ และโรงเรียนวัดฝาง เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและให้ความรู้ในด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย วันที่ 31 พฤษภาคม 2561