วันที่ 11 ตุลาคม 2562 รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ร.10
วันที่10 ตุลาคม 2562 รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม เปิดประชุม คณะกรรมการ RMU โดยมี ดร.สันติธรรม โชติประทุม รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุม
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 รศ.สุมาลี ไชยศุภรากุล ประธานที่ประชุม เรื่อง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์เจ้าหน้าที่คณะเกษตรและชีวภาพ
วันที่ 20 กันยายน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมงานประกวดดาว - เดือน
วันที่ 12 กันยายน 2562 คณะเกษตรและชีวภาพจัดโครง"จันทรเกษมพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนครั้งที่ 1 ณ ชั้น 1 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันที่ 10-11 กันยายน 2562 ศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก ผอ.สถาบันวิจัยฯ รศ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ คณาจารย์และบุคลากร สำรวจศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำฐานข้อมูล ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ณ ห้องประชุมเอ็มเค ศูนย์การศึกษา มจษ.
วันที่ 6 กันยายน 2562 รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์" ณ ชั้น 1 อาคาร 28
วันที่ 5 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์พรรณี บัวเล็ก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธาน ในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการลงพื้นที่เก็บรวมรวมข้อมูลชุมชน (Big Data) ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ แก่นักศึกษา ห้อง ก 4 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราขภัฏจันเกษมทร วันที่ 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคาร
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมการทำนา วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ เขตพื้นที่ปลูกรักษาพันธุ์ข้าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
กิจกรรมอนุรักษ์พืชสมุนไพรและต้นไม้พื้นถิ่น วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ เขตพื้นที่ปลูกรักษาพันธุ์ข้าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุม ก4 (ชั้น 4) คณะเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ผลิตจากข้าว สมุนไพร ปลาร้า และตาลโตนด วันที่ 18 ก.ค. 62 ณ โรงแรม 111 รีสอร์ทแอนด์สปา
ประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร เรื่องการสังเคราะห์สมรรถนะของนักศึกษา มรภ.จันทรเกษม วันที่ 5 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเกษตรและชีวภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน (U-school mentoring) วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมีโรงเรียนวัดฝาง โรงเรียนบ้านท่าไม้ และโรงเรียนวัดนางลือ เป็นโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ มรภ.จันทรเกษม ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและ เทคโนโลยีระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย วันที่ 30 พ.ค. 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.พระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรและชีวภาพ วันที่ 30-31 พ.ค. 2562 ณ คอสตาเวลล์รีสอร์ตพัทยา จังหวัดชลบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เต้าฮวยนมสดและน้ำเต้าหู้ผสมน้ำผักเพื่อสุขภาพ จัดโดย คณะเกษตรและชีวภาพ และความร่วมมือกับธนาคารออมสินฯ ในโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน วันที่ 28 พ.ค. 62 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหาร จังหวัดชลบุรี วันที่ 24-25 พ.ค. 62
กิจกรรมประกันสัญจร QA Mobile ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น1 คณะเกษตรและชีวภาพ วันที่ 24 พ.ค. 62
กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาสมุนไพร ณ เทศบาลตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท วันที่ 21 พ.ค. 2562
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการจัดทำสารบัญอัตโนมัติ วันที่ 1 พ.ค. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น3 คณะเกษตรและชีวภาพ
งานถนนวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวด "ห่อหมก" วันที่ 26 เม.ย. 62 ณ สนามกีฬาในร่ม
ศึกษาศักยภาพของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตจากตาลโตนด ณ ศูนย์การเรียนรู้ตาลโตนด ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท วันที่ 25 ธ.ค. 61
การศึกษาศักยภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตจากปลาร้า ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท วันที่ 25 ธ.ค. 61
การแข่งขันกีฬาเทา-เหลือง ครั้งที่ 17 วันที่ 27 มี.ค. 62
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรมอบรมสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยา ณ โรงเรียนวัดฝาง จังหวัดชัยนาท วันที่ 5 มี.ค. 2562
ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) วันที่ 1 เม.ย. 62 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเกษตรและชีวภาพ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5
กิจกรรมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการร์วิชาชีพของนักศึกษา
แนะแนวการศึกษาต่อร่วมกับมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 วันที่ 22 ม.ค. 2562
กิจกรรมอบรมการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และจัดทำระบบ GMP ทางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุมจันทรา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 8 วันที่ 17-18 ม.ค. 2562
กิจกรรมขวัญข้าว วันที่ 15 พ.ย. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ศูนย์ชัยนาท
ต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี พร้อมร่วมชมนิทรรศการโครงการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 18 ต.ค. 2561
คณะเกษตรและชีวภาพ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์นมแพะ ตาลโตนด ปลาร้า และผักปลอดสารพิษ เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 78 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 6 ก.ย. 2561
ประชุมคณะอำนวยการ คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มจษ. ณ ห้องประชุมมานิจชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี วันที่ 27 ส.ค. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น ก4 คณะเกษตรและชีวภาพ วันที่ 15 ส.ค. 2561
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มจษ. ณ ห้องประชุมมานิจชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี วันที่ 10 ส.ค. 2561
นิทรรศการข้าว สายน้ำ และชีวิต ดำเนินงานโดยคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ ลานหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (UBI-CRU) วันที่ 8-9 ส.ค. 2561
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น ก4 คณะเกษตรและชีวภาพ วันที่ 6 ส.ค. 2561
กิจกรรมรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ณ เขตพื้นที่ปลูกรักษาพันธุ์สมุนไพรในโครงการ อพ.สธ. วันที่ 3 ส.ค. 2561
กิจกรรมลงแขกดำนา ณ เขตพื้นที่ปลูกรักษาพันธุ์ข้าว จ.ชัยนาท วันที่ 2-3 ส.ค. 2561
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วัดหัวตะพาน จ.ชัยนาท วันที่ 2-3 ส.ค. 2561
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนเลิศอุบล 4 โดยคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 25 ก.ค. 2561
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวท้องถิ่นของจังหวัดชัยนาทเพื่อเข้าสู่ระบบ GI ณ อบต.เที่ยงแท้ จังหวัดชัยนาท วันที่ 20 ก.ค. 2561
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย อาจารย์ ดร.หฤษฎ์ นิ่มรักษา วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น1 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มจษ. ร่วมกับสำนักเลขาพระราชวัง วันที่ 6 มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมมานิจชุมสาย สนอ. ชั้น 4
กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจความต้องการของโรงเรียนบ้านท่าไม้ โรงเรียนวัดนางลือ และโรงเรียนวัดฝาง เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและให้ความรู้ในด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
นิทรรศการส่งเสริมความรู้สมุนไพรในตำรับยาของจังหวัดชัยนาท นที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียน อนุบาลสรรคบุรี
งานถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 "ภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวดผัดไทย" ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กิจกรรมกีฬาสีเทาเหลือง ครั้งที่ 16 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการแนะนำอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ก4 ชั้น 4 คณะเกษตรและชีวภาพ
วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6 วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
โครงการบริการวิชาการ "หลักสูตรอบรมการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ" วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ตาลโตนด จังหวัดชัยนาท
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพสินค้าอาหารกลุ่มน้ำพริก โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลาดเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กิจกรรมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 23-25 ก.พ. 2561
กิจกรรมการรับสมัคร และสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษา ที่สนใจเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย วันที่ 21 ก.พ. 2561
การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 วันที่ 15-16 ก.พ. 2561
“2018 Joint Seminar in Animal Science and Biotechnology” Gyeongnam National University of Science and Technology (GNTECH) and Faculty of Agriculture Life Science, Chandrakasem Rajabhat University (FALS,CRU) January25-29, 2018
กิจกรรมสัมนาหลังฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ก4 ชั้น4 คณะเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรม FOOD SCIENCE สัมพันธ์ ครบรอบ 25 ปี ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการเกษตรและชีวภาพ วันที่ 28 มกราคม 2561
ร่วมเฝ้ารับเสด็จและถวายผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับตาลโตนด ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตาลโตนด ต ห้วยกรด จ ชัยนาท วันที่ 11 ม.ค. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนจากผลิตภัณฑ์ก๊าซชีวภาพและพลังงานแสงอาทิตย์” วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
งานมหกรรมอาหารปลอดภัยและปลาร้าดีเมืองสาปยา ณ บริเวณตลาดบางกระเบื้อง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วันที่ 20 ธันวาคม 2560
การประชุมเครือข่ายเกษตรราชภัฏครั้งที่ 18 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมมานิจชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กิจกรรมขวัญข้าววันที่ 23-24 พ.ย. 60 ณ เขตพื้นที่ปลูกรักษาพันธุ์ข้าว มรภ.จันทรเกษม-ชัยนาท
โครงการอบรมพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการการผลิตเห็ดแบบครบวงจร วันที่ 23-24 ก.ย. 2560 ณ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ วันที่ 6 ก.ย. 2560
กิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 ก.ย. 2560
กิจกรรมดูแลพันธุ์ไม้ของโครงการ อพ.สธ. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ศูนย์ชัยนาท วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย. 2560
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2560 วันที่30-31 ส.ค. 2560
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 25 สิงหาคม 2560
นิทรรศการตำรับยาสมุนไพรแก้โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หลวงปู่ศุข ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ สรรคบุรี จ ชัยนาท วันที่ 18 ส.ค. 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรชีวภาพ ประจำปี 2560 วันที่ 7 ส.ค. 2560 ห้องประชุม ก4 ชั้น4 สำนักงานคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านเกี่ยวกับวิถีชีวิตการเกษตร ณ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560
อาจารย์ และนักศึกษา จากพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยียมชมงานการผลิตไบโอแก็สจากมูลแพะ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ วันที่ 21 ก.ค. 2560
อบรมการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลแพะเพื่อใช้ในครัวเรือน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการผลิตเห็ดถั่งเช่าเมือง" วันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2560
โครงการการบริการวิชาการแก่ชุมชน อำเภอสรรคบุรี สรรพยา และหันคา จังหวัดชัยนาท เรื่อง การเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร (ว่านหางจระเข้) และพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ศึกษาดูงานโรงงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร บริษัทซีพีเมจิ จำกัด องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เขาใหญ่พานาโรม่า ฟาร์ม และบริษัทคาร์กิลล์ มีท ไทยแลนด์ จำกัด ในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2560
กิจกรรม อบรมการการจัดการโรคพืชที่สำคัญของส้มโอจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 28 มี.ค. และ 4 เม.ย. 2560 ณ สวนส้มโอ อำเภอสรรคบุรีและอำเภอมโนรมณ์ จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมอบรมการผลิตปุ๋ยหมัก City to Soil และผักอินทรีย์ วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ สำนักงานเขตจตุจักร และแปลงเกษตรเลียบคลองบางเขน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และการแนะนำอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ก4 (ชั้น 4) คณะเกษตรและชีวภาพ
การแข่งขันกีฬาเทา-เหลือง ครั้งที่ 15 “แคฝรั่ง เกมส์ 2016” วันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานฟาร์มแพะนม มาตรฐานน้ำนมแพะ และการจัดการน้ำนมเชิงอุตสาหกรรม วันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 วันที่16-17 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ระดับอาชีวศึกษา-ปริญญาตรี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ และพระนวกะ จำนวน ๒๙ รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
โครงการร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรและอนุรักษ์การทำนาวิถีไทย กิจกรรมทำขวัญข้าว วันที่ 15 ธันวาคม 2559
พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 7 ธันวาคม 2559 ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
"รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามกีฬาในร่ม
คณะเกษตรและชีวภาพร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แจกน้ำดื่มสมุนไพรแก่ประชาชน ณ สนามหลวง วันที่ 26 ต.ค. 59
พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กิจกรรมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเกษตรและชีวภาพ ประจำปี 2559 วันที่ 21 ก.ย. 2559
โครงการพี่น้องเกษตรรักษ์กสิกรรมวิถีไทยปลูกข้าวนาโยน 15 ก.ย. 2559
กิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 ก.ย. 2559
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 ก.ย. 2559
งานนิทรรศกาลและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรแปรรูป ในงานสถาปนา 76ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 9 ก.ย. 2559
ตรวจประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ วันที่ 7 ก.ย. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเกษตรและชีวภาพ
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 ก.ย. 2559 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กิจกรรมลงแขกดำนา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท วันที่ 31 สิงหาคม 2559
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดสระไม้แดง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
โครงการปลูกรักษาพันธ์ข้าวพื้นถิ่นชัยนาท วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
กิจกรรมสืบสานสัมพันธ์นักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่า วันที่ 30 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
โครงการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 16-18 มิ.ย. 59 ณ เคียงทะเลรีสอร์ท จ.ระยอง
โครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงราชสมบัติ ครบรอบ ๗๐ ปี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
งานอบรมทักษะอาชีพ ผักไฮโดรโปนิกส์ วันที่ 11 มีนาคม 2559
งานอบรมทักษะอาชีพ การแปรรูปอาหารจากเห็ด วันที่ 10 มีนาคม 2559
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนสระไม้แดง กิจกรรมอบรมกระบวนการผลิตข้าวเพื่อลดต้นทุน วันที่ 2-3 มีนาคม 2559
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนสระไม้แดง การเพาะ การจัดการรูปแบบการผลิต แปรรูปเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า วันที่ 2 มีนาคม 2559
งานอบรมทักษะอาชีพ เพาะเห็ดฟาง วันที่ 9 มีนาคม 2559
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการแนะนำอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 30 มี.ค. 59
โครงการอบรมผักพื้นที่น้อยใช้สอยวัสดุรีไซเคิล วันที่ 13 มี.ค. 59
กิจกรรมทำบุญคณะ เปิดพิพิธภัณฑ์ และเบิกเนตรองค์พระพิรุณ วันที่ 25 ม.ค. 59
กิจกรรมแข่งขันทักษะการเกษตร ครั้งที่ 2 วันที่ 28-29 มกราคม 2559
กิจกรรมการทำขวัญข้าว 19 พ.ย. 58
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 3 ธ.ค. 58
กิจกรรมนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา 11 พ.ย. 58
ประชุมพัฒนางานติดตามและประเมินผลโครงการ 11 พ.ย. 58
ประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 5 พ.ย. 58
ธรรมมะรับอรุณ 29 ต.ต. 58
ประชุมจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 22 ต.ค. 58
ศึกษาดูงานรายวิชาหลักการผลิตพืชและการผลิตพืชอินทรีย์ วันที่ 15 ตุลาคม 2558
ตรวจประกันฯคณะเกษตรฯ 28-29 กย 2558
โครงการเปิดโลกทัศน์การเกษตร 23 กย 58
CRU KM DAY 29 ก.ค. 2558
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ 10 ก.ย. 2558
สัมมนาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 ก.ย. 2558
เด็กอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยาเข้าเยี่ยมชมฟาร์มไก่ 8 ก.ย. 2558
ประกวดดาว-เดือน คณะเกษตรและชีวภาพ 2 ก.ย. 2558
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3D 2 ก.ย. 2558
โรงเรียนอนุบาลสาธิตจันทรเกษมเข้าเยี่ยมชมฟาร์มไก่ 2 ก.ย. 2558
กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ 28 ส.ค. 2558
กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ วันที่ 26 สิงหาคม 2558
พิธีไหว้ครูคณะเกษตรและชีวภาพ วันที่ 20 สิงหาคม 2558
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 วันที่ 20 สิงหาคม 2558
พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี
โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรดีเด่นคณะเกษตรและชีวภาพ
งานเลี้ยงบัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ 7 ก.ค. 58
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเกษตรและชีวภาพ 28 ก.ค. 58
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 4-5 ก.ค. 58
ซ้อมย่อยพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 7 กค 58
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปี 2558 วันที่ 1-3 ก.ค. 58
งานเสวนาประชาคมสวนผักคนเมือง 28 มิ.ย. 58
งานประชุมบริหารจัดการความเสี่ยง 19 มิ.ย. 58
ประชุมเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2/58 04 มิ.ย. 2558
โครงการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำข้อสอบมาตราฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 26 พ.ค. 2558
โครงการอบรม GMP CODEX หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
กิจกรรม Good Bye senior Party คณะเกษตรและชีวภาพ 11 พ.ค. 58
กิจกรรมวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 1 พ.ค. 58
ปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 พ.ค. 58
โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 1 พ.ค. 2558
บริการให้คำปรึกษาการจัดการฟาร์มแพะนม-โคนม
วันมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย วันที่ 8 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
เข้ารับการตรวจสอบภายในคณะเกษตรและชีวภาพ
ประชุมหารือเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสัตวศาสตร์กับกรมปศุสัตว์ประเทศเกาหลี 13/มี.ค./2558
แนะแนวการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 13/มี.ค./2558
การแข่งขันกีฬาเทา-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 13 "แคฝรั่ง เกมส์" รอบชิงชนะเลิศระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรและชีวภาพ 12/มี.ค./58
กิจกรรมธรรมะรับอรุณคณะเกษตรและชีวภาพ 12/มี.ค./2558
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโดของพืชในแนวตั้งและในกระถางแขวนสำหรับชุมชนเมือง
โครงการ Road Show โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 23 มค. 58
โครงการ Road Show โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนนทบุรี 21 มค. 58
โครงการ Road Show โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 20 มค. 58
เยี่ยมชมสาขาคณะเกษตรและชีวภาพของเด็กอนุบาล รร.สาธิต มรภ.จันทรเกษม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มรภ.ภูเก็ต 27-30 ม.ค. 58